Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

ادارات مهم برای اطلاع و ثبت نام محل زندگ

وقتی شما به عنوان پناهنده از طریق اداره پذیرش استان در منطقه لونبورگ اسکان داده شده اید، پس فرمانداری از پیش برای سکونت شما آمادگی دارد.

به محض این که فرمانداری از طریق اداره پذیرش اولیه از اسکان شما مطلع شود، اداره انظباط اجتماعی تلاش خواهد نمود برای شما اتاق یا خانه ای اجاره نماید.

این خانه دارای مبلمان و وسایل لازم زندگی خواهد بود. برخی وسایل جدید خریداری می شوند، و برخی دیگر از طرف صاحب خانه اهدا می شوند. به علاوه فرمانداری اداره مهاجرت و اداره خدمات اجتماعی در منطقه در مورد اسکان شما اطلاع می یابند.

در هر منطقه ای مشاوران محلی نیز وجود دارند. این افراد مردان و زنانی هستند که تا زمانی که نیاز داشته باشید و وضعیت شما مشخص شود به شما مشاوره می دهند. اطلاعات بیش تر در مورد این افراد مهم را در بخش 4 می یابید. مسوولیت انتقال شما به محل زندگی جدیدتان بر عهده اداره پذیرش استان می باشد.