Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

مشاوره و پشتیبانی افرادی با اقامت تضمین شده

مهاجرینی که اجازه اقامت دریافت نموده اند، در صورتی که سالم باشند و بتوانند حداقل سه ساعت در روز کار کنند، دیگر کمک های اجتماعی دریافت نخواهند نمود. در عوض باید در ظرف چند روز پس از دریافت اجازه اقامت درخواست دریافت خدمات از مرکز کاریابی لونبورگ را بدهند.