Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

کلاس های زبان و ادغام فرهنگ

برای این که بتوانید در خانه جدیدتان احساس راحتی کنید، مهم است توجه کنید که ارزش ها و اهداف تربیتی در آلمان می تواند با کشور شما متفاوت باشد. جهت یادگیری زبان آلمانی و درک بهتر تفاوت های فرهنگی ارزش های انسانی در کشور جدیدتان، کلاس های زبان و ادغام فرهنگی در تمام مناطق لونبورگ برای شما ارایه می شوند.