Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

کار و اشتغال

در شرایط خاص ممکن است بتوان یک کورس کارآموزی را سپری کرد، یک کورس آموزش فنی را شروع نمود، شروع به کار کرد و یا فعالیت خیریه را انجام داد. سوالات خود در این باره را از مشاورتان بپرسید تا او معلومات مهم را برای شما جمع آوری نموده و شما را به فرد مربوطه معرفی کند. از این جمله میتوان از این نکته نام برد که باید ظرف سه ماه از اسکان تان خود را به عنوان فرد جویای کار به اداره کار معرفی نمایید.

برعلاوه باید حتماً قبل از شروع کار یا کارآموزی با اداره مهاجرت در این باره مشوره نمایید که آیا اجازه کار به شما داده میشود یا خیر. اگر این کار را انجام ندهید، خود و شرکت محل کارتان را در معرض جریمه قرار میدهید. این اتفاق میتواند تاثیر منفی بر آینده شما بگذارد. با دخالت ادارات سعی میشود از پرداخت حقوق عادلانه و شرایط کار مناسب اطمینان حاصل شود. تنها برای مهمان، یعنی اگر در کدام شرکت فقط پروسه های کاری را تماشا نموده و خود کار نکنید نیاز به موافقت ادارات نیست.

اگر در آلمان کار داشته باشید، معمولاً در زمینه تخصص خود فعالیت میکنید. معلومات جدید درباره قوانین پیش نیاز های ورود به بازار کار را در آدرس انترنیتی شورای پناهنده گان نیدرزاکسن مییابید: http://lklg.eu/ausbildungfluechtlingsrat

اگر وضعیت شما به رسمیت شناخته شده است، ادارات مشورتی مهاجرین انجمن حمایت از کارگران (AWO) و دیاکونی لونبورگ به سوالات شما پاسخ میگویند، یا میتوانید مستقیماً به اداره کار لونبورگ مراجعه نمایید. قوانین مرتباً در حال تغییر هستند، لذا مهم است که همیشه قبل از اقدام مشوره دریافت نمایید.

هم چنین میتوانید در فعالیت های خیریه شرکت نمایید. منظور از کار خیریه کارهای است که به رفاه جامعه کمک نموده و عاید اندک از آن ها حاصل میشود. این حقوق را اضافه بر کمک مصارف اجتماعی دریافت مینمایید. به راحتی میتوانید برای انجام کارهای خیریه داوطلب شوید. این کارها از طریق مقام ولایت یا انجمن های محلی توزیع میشوند. حقوق 1.05 یورو در ساعت برای این کارها در نظر گرفته شده است. این فعالیت ها نیاز به تخصص خاص ندارند و لذا نیاز به تطبیق دادن اسناد تحصیلی شما یا شغلی قبلی شما ندارند. برعلاوه برای انجام این کارها نیاز به اجازه اداره کار ندارید. شما به صورت داوطلبانه کار میکنید. شاید حقوق 1.05 یورو در ساعت کم به نظر برسد ولی این کارها فواید فراوان دارند: زبان آلمانی را به سرعت میآموزید، با همکاران تان ارتباط برقرار مینمایید با زنده گی روزمره در آلمان بهتر آشنا میشوید.

مشاورتان در هماهنگی با اداره نظم اجتماعی و اداره خدمات اجتماعی در منطقه، در مورد این که کدام کارهای خیریه وجود دارند، به شما اطلاع میدهند. اگر انجام این کارها بستگی به معاینات خاص صحی یا آموزش خاص داشته باشند به شما اطلاع داده میشود.

توصیه های مهم: یافتن کارهای خیریه به صورت خود سرانه یا از طریق دیگر داوطلبان ممکن نیست. تنها راه معرفی برای انجام این کارها از طریق کارمندان مسوول در اداره خدمات اجتماعی منطقه لونبورگ است. همه افراد که در آلمان کمک مصارف اجتماعی دریافت مینمایند میتوانند مطابق قانون برای انجام فعالیت های خیریه فراخوانده شوند. اداره خدمات اجتماعی شهر یا حومه تصمیم میگیرد که کدام فرد برای کدام فعالیت انتخاب میشود. اگر کسی از انجام این فعالیت ها اجتناب کند، میزان کمک مصرف اجتماعی دریافتی او کاهش داده میشود.