Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

انجمن های مذهبی

همه مردم که در آلمان زنده گی میکنند مذهبی نیستند. هر کس که عضو انجمن های مذهبی میشود، این کار را به صورت داوطلبانه انجام داده و دین خود را خود انتخاب میکند. اعتقادات مذهبی شدیداً خصوصی هستند و در مجامع عمومی به ندرت درباره آن ها صحبت میشود. افراد به دلیل اعتقادات شان ارزش گذاری نمیشوند و اگر به کدام دین معتقد نباشند از جامعه خارج نمیگردند.