Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

شماره تماس برای بانوان و دختران

تلفن: 04131/ 61733 (شبانه روزی),0800116016

سایر موسساتی که خدمات ارایه می دهند و با شماره های اضطراری قابل دسترسی هستند در سایت زیر آورده شده اند www.alleinerziehende-lueneburg.de/notfallnummern.html

معلمان یا پزشکانی که تشخیص دهند کودکی مورد آزار قرار گرفته وظیفه اطلاع رسانی دارند.

اطلاعات بیش تر و نشانی مراکز ارایه کمک و مشاوره در لونبورگ را در نشانی زیر می یابید:

www.lueneburg.de/kpr