Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

گروه های کمک به خود

در لونبورگ مراکز فراوانی برای کمک به خود وجود دارند. در گروه های کمک به خود افراد در کنار هم جمع شده و سعی می کنند مشکلی مشترک را با پشتیبانی از یکدیگر رفع نمایند. این گروه ها کمک و دل گرمی داده و راه جدید را نشان می دهند. موضوعات گروه ها متنوع هستند. اطلاعات و فهرست کاملی از مراکز تماس و شماره های تلفن را همواره در اول ماه در روزنامه منطقه ای  Lüneburger Heide (LZ) و روزانه در مورد موسسات انتخاب شده در صفحه 2 LZ می یابید.