Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

همسایگی

وقتی افرادی با ریشه های مختلف در کنار هم زندگی می کنند، ممکن است اختلافاتی با همسایه ها و یا در زندگی روزمره بروز نمایند. اگر این مشکلات توسط خود طرفین حل نشوند، باید در صورتی که در اقامت گاه ساکن هستید با مشاور محلی که برای شما توسط فرمانداری تعیین شده تماس بگیرید. در مورد اختلافات شدید، مشاور شما از اداره انظباط اجتماعی (درمورد مشکلات مربوط به محل اسکان)، پلیس یا کارمندان اداره خدمات پناهجویان برای ارایه مشاوره و اتخاذ تدابیر، نیز کمک خواهد خواست.

توصیه مهم: در آلمان ساعات خاموشی وجود دارند که در محل زندگی شما نیز معتبر می باشند. این ساعات شامل کل روزهای یک شنبه و تعطیلات رسمی، ساعات خاموشی ظهر از 13:00 تا 15:00 و ساعات خاموشی شبانه از 22:00 تا 7:00 می باشند. در این زمان ها نباید با صدای بلند موسیقی گوش داد، چمن زد یا تعمیرات انجام داد. اگر این ساعات رعایت نشوند، ممکن است اختلافاتی با همسایه ها پیش بیاید. در برخی موارد حتی پلیس وارد عمل خواهد شد. در صورت تخطی از مقررات ممکن است جریمه نقدی بشوید.