Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

رادیو وتلویزیون

به محض سکونت در خانه ای که در آن وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون، رادیو یا کامپیوتر قرار دارند، موظف به پرداخت هزینه رادیو و تلویزیون هستید. برای این کار باید در اسرع وقت یک فرم که در سایت اینترنتی اداره مربوطه می یابید را پر نمایید. کنترل های جدی در این مورد انجام می شوند. اگر خدمات اجتماعی دریافت می نمایید می توانید از پرداخت این هزینه آزاد شوید. اطلاعات بیش تر در www.rundfunkbeitrag.de.

NDR یک شبکه رادیویی شمال آلمان است. از دوشنبه تا جمعه می توانید در این رادیو در برنامه "رادیوی پناهندگان" از ساعت 11:55 تا 23:55 به اخبار مخصوص پناهجویان به زبان های انگلیسی و عربی گوش دهید. برنامه ها را از نشانی زیر هم می توانید گوش دهید:

www.ndr.de/info/podcast4278.html

برای کودکان برنامه های کودک بین المللی به زبان های مختلف در تلویزیون پخش می شود
http://www.wdrmaus.de/sachgeschichten/maus-international/