Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

انتخاب پزشک

در آلمان باید همیشه در صورت بیماری اول به پزشک خانوادگی مراجعه نمایید. این پزشک تصمیم می گیرد که آیا لازم است شما نزد پزشک متخصص یا به بیمارستان بروید. توصیه می شود پزشکی را به عنوان پزشک خانوادگی انتخاب نمایید که مطبش نزدیک محل سکونت شما باشد.

در صورتی که مشکلات روان شناسی داشتید نیز باید در اسرع وقت به مشاور خود یا پزشک خانوادگی تان اطلاع دهید. این افراد اطلاعات را منتقل نموده و به همراه شما کمک مورد نیاز را پیدا می نماید. این موضوع به ویژه برای زمانی مهم است که دچار اضطراب شدید هستید. اگر نیاز به درمان باشد، مشاور شما با اداره خدمات اجتماعی هماهنگ می کند تا به شما جهت ثبت نام در کلینیک روان شناسی کمک شود. برای این کار باید یک فرم پرنموده و وقت قبلی بگیرید، تا کلینیک خود را برای ملاقات شما آماده نموده و در صورت نیاز از مترجم کمک بگیرد.

اگر از خدمات قانون خدمات پناهجویان استفاده می نمایید، تنها در سطح محدودی اجازه استفاده از خدمات درمانی را دارید. پزشک خانوادگی در این باره شما را راهنمایی می کند. قرار های درمانی باید رعایت شوند و یا اگر قادر به شرکت در آن ها نیستید باید تا 24 ساعت قبل به صورت تلفنی قرار را لغو نمایید.