Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

گواهی درمان و کارت سلامت

تنها زمانی اجازه استفاده از خدمات پزشکی را دارید که گواهی درمان یا کارت بیمه (کارت سلامت) در اختیار داشته باشید. تا زمانی که از خدمات اداره خدمات اجتماعی بهره مند می شوید، این اداره مسوول صادر نمودن گواهی درمان برای شماست. این برگه ها همیشه یک فصل اعتبار دارند، یعنی ژانویه تا مارس، آوریل تا ژوئن، ژوییه تا سپتامبر و اکتبر تا دسامبر. وقتی نیاز به درمان در دوفصل داشته باشید، نیاز به گواهی درمان جدید خواهید داشت. گواهی درمان را می توانید از فرمانداری منطقه یا مستقیما از اداره خدمات اجتماعی منطقه درخواست داده و همان جا تحویل بگیرید. زمانی که از طرف پزشک خانوادگی به پزشک متخصص یا بیمارستان معرفی شوید هم این رویه باید رعایت شود. یعنی باید برگه ارجاع پزشک خانوادگی را به اداره خدمات اجتماعی ببرنزید و اجازه کسب کنید. پس از چند ماه می توانید درخواست کارت سلامت را بدهید. برای این کار باید نزد بیمه خدمات درمانی ثبت نام شده باشید. در اداره خدمات اجتماعی می توانید اطلاعات بیش تر را در مورد شرایط دسترسی کسب نمایید.
به محض این که شما و اعضای خانواده تان اجازه اقامت بگیرید، از طریق مرکز کاریابی نزد بیمه خدمات درمانی ثبت نام می شوید و کارت سلامت را دریافت می نمایید. با این کارت می توانید د پزشک خانوادگی بروید که در مورد ادامه درمان شما تصمیم می گیرد.