Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

شبکه مهاجران لونبورگ

 جهت اطمینان از آموزش مناسب به فرزندان در کودکستان و مدرسه، در آلمان باید بین کودکستان یا مدرسه و والدین همکاری نزدیکی وجود داشته باشد. برای آشنایی سریع با سیستم آموزشی آلمان می توانید به شبکه والدین مهاجر در لونبورگ مراجعه نمایید. در این شبکه برنامه های مختلفی برگزار می شوند، تا دسترسی شما به عنوان والدین به اطلاعات، پشتیبانی و مشاور در مورد سیستم آموزش آلمان تامین شده و با سایر والدین مهاجر ارتباط برقرار نمایید. جهت تماس با  شبکه والدین مهاجر در لونبورگ به نشانی زیر ایمیل بزنید: migrantenelternnetzwerk.lg@gmail.com  یا از طریق زیر

 

مدرسه  REGION لونبورگ
Haagestr. 4

21335 لونبورگ

تلفن:04131/ 1566 -0