Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

مرکز کاریابی/ و اداره کار

ادارات کار و مرکز کاریابی مشاور و پشتیبان شما در یافتن کار یا محل  تحصیل هستند. این ادارات در مورد بازار کار و کاریابی، مادل های زمان کار و نگهداری از کودکان و هم چنین در شرایط خاص درباره امکان کمک های مالی، به شما اطلاع میدهند. نظربه وضعیت اقامت یا اداره کار و یا مرکز کاریابی مسوول شما هستند. مشاورتان به شما خواهد گفت که کدام اداره مسوول شما است و برای شما از این اداره وقت قبلی میگیرد. در روزهای خاص جلسات سوال و جواب با حضور معلمین زبان و فرهنگ در اداره کار و در مرکز کاریابی برگذار میشوند. برعلاوه مشاورتان برای شما یک وقت را تعیین میکند تا اسناد مورد نیاز را جمع آوری نمایید و فورمه ها را پرکنید.

در ویب سایت مرکز کاریابی لونبورگ معلومات مهم، ازجمله ساعات مراجعه برای مهاجرین جمع آوری شده است:

http://lklg.eu/jobcenter

 

مرکز کاریابی منطقه لونبورگ

Volgershall 1

21339 لونبورگ

تلیفون: 04131/ 6037-0

www.jobcenter-lueneburg.de

در اداره کار میتوانید با مشاور پناهنده گی ارتباط برقرار نمایید. او متخصص مسایل مربوط به ادغام فرهنگی در کار برای مهاجرین است.

 

اداره کار

An den Reeperbahnen 2

21335 لونبورگ

تلیفون: 0800/ 4555500 (شماره رایگان)

http://lklg.eu/arbeitsagentur

 

بورس کاریابی اداره کار

در این جا میتوانید در مورد کاریابی در آلمان به زبان های مختلف معلومات  کسب نمایید: http://lklg.eu/jobboerseba