Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

خوراکه باب

مرکز تافل با عرضه خوراکه باب به افراد نیازمند کمک مینماید. تافل خوراکه باب اضافی که هنوز از نظر قانون قابل استفاده هستند را جمع آوری مینماید. کار تافل با فعالیت های داوطلبانه و کمک های مردمی پشتیبانی میشود.

تافل به صورت مستقل از احزاب سیاسی و ایدیالوژی ها کار نموده و بدین وسیله به همه افراد محتاج کمک مینماید. همه مشتریان نیاز به کارت شناسایی تافل دارند. این کارت شناسایی را میتوان بین ساعت 13 تا 14 درخواست نمود. برای این کار باید سند شناسایی خود را نشان داده و نیازمندی خود را اثبات نمایید. ساعات عرضه مواد غذایی را از ویب سایت تافل به دست آورید.

تافل لونبورگ

Im Tiefen Tal 64

21339 لونبورگ

تلیفون: 04131/ 402180