Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

پول

شما امکان افتتاح یک حساب بانکی در لونبورگ را دارید. اشپارکاسه لونبورگ در این باره نشریه معلوماتی به زبان ها مختلف را توزیع مینماید. افتتاح حساب در همه بانک ها رایگان نیست. لذا در زمان اسباب کشی از آن جا باید حساب خود را هم ببندید تا مجبور به پرداخت مصارف اضافی نشوید. اگر از خدمات اجتماعی اداره خدمات اجتماعی بهره مند میشوید، این خدمات ماهوار به حساب شما پرداخت میگردند. لذا لازم است که یک شماره حساب را به اداره خدمات اجتماعی بدهید.

ب