Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

بیمه

زمان که در آلمان زنده گی میکنید، توصیه میشود بیمه شخص ثالث و بیمه سوانح برای خود و خانوادتان تهیه نمایید. بیمه شخص ثالث خسارات که شما و یا فرزند تان به صورت سهوی ایجاد نموده اید را میپردازد. شرایط و مصرف بیمه ها بسیار متفاوت هستند و بعضی اوقات مقایسه آن ها بسیار دشوار است. برای معلومات بیشتر در مورد مشوره  بیمه جدی را از مشاور خود یا مرکز مشورت مهاجرین بخواهید.