Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

بایسکل

با بایسکل به راحتی میتوانید در شهر و حومه لونبورگ حرکت نمایید و ارزان و راحت به همه جا برسید. در لونبورگ میتوان در مزایدات بایسکل که مرتب برگذار میشوند، شرکت نمود و یا بایسکل دست دوم را از طریق اعلان روزنامه (روزنامه محلی لونبورگ یا Lünepost) خریداری کنید. در برخی اقامت گاه های پناهجویان ورکشاپ های ترمیم بایسکل وجود دارند، که میتوانید در آن ها بایسکل تان را ترمیم نموده یا بایسکل های "نو دست دوم" را خریداری کنید. سپس میتوان این بایسکل ها را با داوطلبان پروژه های خوش آمدید گویی ترمیم نمود.

لطفاً در هنگام بایسکل سواری در شهر و روستا به مقررات راهنمایی و راننده گی توجه نمایید. شما و اطفال تان باید سعی نمایید همیشه کلاه مصونیت به سر داشته باشید که در هنگام حادثه از شما حفاظت مینماید.