Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

وسایط نقلیه عمومی (ÖPNV)

در شهر و حومه آن میتوانید با بس به راحتی سفر نمایید. این بس ها بین ساعت 6 و 21 در منطقه لونبورگ حرکت مینمایند. تمام خطوط بس به سمت مرکز شهر به ایستگاه "Am Sande"   میروند. در هنگام شب که کدام بس وجود ندارد، یک تکسی تلیفونی جمعی (ASM) شما را انتقال میدهد.

باید ابتدا از طریق شماره تلیفون: 04131/ 53344 تکسی ASM را سفارش دهید و سپس به ایستگاه بس اعلام شده بروید. در آن جا تکسی به دنبال شما میآید.