Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

DITIB انجمن اسلامیترک ها لونبورگ

مسجد از نظر حقوقی و اقتصادی یک انجمن مستقل و خودکفا محسوب میشود که در سال 1980 توسط کارگران مهمان ترک بنیان گذاری شده است. این مسجد تحت مجموعه انجمن DITIB میباشد.

هدف انجمن تهیه مکان برای عبادت مسلمانان و کمک به ادغام فرهنگی آن ها است. برعلاوه این انجمن اهداف اجتماعی را دنبال مینماید. مانند دیگر انجمن ها، انجمن DITIB مشتاق مباحث باز با هدف تهیه یک بستر مناسب برای همکاری های اجتماعی است. انجمن اسلامیترک ها لونبورگ سالانه یک کرمس یا روز مسجد باز را برگذار مینماید. این انجمن با برنامه خود در جشن فرهنگ ها شرکت نموده و با دیگر موسسات مذهبی و فرهنگی تبادل نظر مینماید. این انجمن یک بخش مخصوص برای نوجوانان را هم دارد.

 

DITIB انجمن اسلامیترک ها لونبورگ

Lüner Weg 27

21337 لونبورگ

ایمیل: info@moschee-lueneburg.de

ایمیل بخش نوجوانان: jugend@moschee-lueneburg.de

www.moschee-lueneburg.de