Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

شورای مشترک ادغام فرهنگی شهر و حومه لونبورگ

در شهر و حومه لونبورگ شورای مشترک برای ادغام فرهنگی وجود دارد. این هیئت افتخاری، که هر پنج سال مجدداً انتخاب میشود، به سیاست مداران و مسوولین در مورد مشارکت مدنی مهاجرین مشوره میدهد. در این شورا نماینده گان از موسسات مختلف پناهنده گان حضور دارند. در این شورا اعضا، نماینده گان موسسات رفاه اجتماعی که با مهاجرین کار میکنند و نماینده گان دیگر موسسات درمورد برداشتن موانع موجود برای ادغام فرهنگی در لونبورگ بحث و تبادل نظر مینمایند.

شورای ادغام فرهنگی برعلاوه در مشارکت با دیگر موسسات و ارگان ها برنامه های را برای تبادل فرهنگی و هم زیستی مسالمت آمیز بین شهروندان – چه متولد این جا و چه مهاجرین- ترتیب میدهد. شورای ادغام فرهنگی چهار مرتبه در سال در چهار مکان مختلف جلسه برگذار میکند. جلسات عمومی بوده و از شما به عنوان مهمان استقبال میشود. اگر نگرانی، مشکل یا سوال خاص دارید میتوانید آن ها را در بخش سوالات شهروندان در ابتدای جلسات مطرح نمایید.

هر زمان که قصد داشتید توجه شورا را به موضوع خاص جلب نمایید، که مثلاً باید در جلسات شورای ادغام فرهنگی مطرح شود و به سیاست، جامعه یا مسوولین مربوط میشود، میتوانید به دفتر آموزش و ادغام فرهنگی مراجعه نمایید. هم چنین میتوانید زمان و معلومات مربوط به جلسات را از ویب سایت  دفتر آموزش و ادغام فرهنگی کسب نمایید.

www.landkreis-lueneburg.de/bib

 

منطقه لونبورگ                                       

دفتر معارف و ادغام فرهنگی

بخش مهاجرت و مشارکت اجتماعی

Am Schwalbenberg 24

21337 لونبورگ

تلیفون: 04131/ 96985-24

www.landkreis-lueneburg.de/bib