Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

فعالیت داوطلبانه

با مشارکت مدنی شما میتوانید به حرکت درآیید و به ادغام مهاجرین در شهر و ناحیه لونبورگ با کمک دانش، تجربه و زبان خود کمک کنید. مشارکت داوطلبانه شما به عنوان حمایت اضافه بر  کمک ها و خدمات مشوره است که نیروهای آموزش دیده از نهادهای مختلف ارائه میدهند. از این رو کمک بزرگ خواهد بود اگر به دیگر مهاجرین درباره این خدمات اطلاع رسانی کنید و در صورت درخواست طرفین، امکان ارتباط با این خدمات را فراهم نمایید. از دیگر کارها میتواند همراهی با ادارات، کمک در وظایف سپرده شده و کارهای مربوط به ترجمه باشد. در این رابطه با همکاری دیگر نهادها پروژه های ارزشمند وجود دارند، مثلاً  پروژه "واسط فرهنگی".

 

اما همچنین در کلپ های ورزشی، در مکاتب و یا در اطفاییه از مشارکت شما استقبال میشود. اگر خودتان به صورت داوطلبانه تمایل به فعالیت و مشارکت دارید به مرکز خدمات داوطلبانه محل زنده گی خود، به اداره تعلیم و تربیه و یا اداره همسان سازی ناحیه لونبورگ و یا به هماهنگ کننده  کارهای داوطلبانه در ارتباط با پناهنده گان در شهر لونبورگ مراجعه نمایید.

 

ناحیه لونبورگ

اداره تعلیم و تربیه و همسان سازی

دفتر هماهنگی مهاجرت و مشارکت

Am Schwalbenberg 24

2133 لونبورگ

 04131/ 96985-24تلیفون:

www.landkreis-lueneburg.de/bib

 

شهر لونبورگ

امور اجتماعی و تعلیم و تربیه، بخش تخصصی 5

Klosterhof Eingang T

لونبورگ

تلیفون: 04131/ 309-3344

www.hansestadtlueneburg.de/bildung