Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

پیش گیری از آتش سوزی و رفتار مناسب در هنگام آتش سوزی

بسیار با اهمیت است که در مورد سیستم اطفا حریق در خانه تان و هم چنین در مورد رفتار مناسب در هنگام آتش سوزی اطلاع داشته باشید. برای ایمنی خودتان لازم است مطمئن شوید که روی سقف یکی از اتاق ها دستگاه اخطار حریق، که در هنگام آتش سوزی با صدای بلند آژیر می کشد، نصب شده باشد. دستگاه هشدار حریق را می توانید از فروشگاه های لوازم ساختمانی تهیه نمایید. اطلاعات جامع را به زبان های مختلف و با عکس در سایت فرمانداری لونبورگ به نشانی زیر بیابید

www.landkreis-lueneburg.de/feuer