Ansprechpartner & mehr

Artikel Dari

اداره ثبت نام شهروندان

به ویژه زمانی که نه به عنوان پناهنده یا پناهجو در منطقه ای اسکان داده شده باشید، بلکه با اجازه اقامت ثابت مهاجرت نموده باشید (مثلا به عنوان اعضای خانواده یا به عنوان کارمند با قرارداد کار)، نیازی به مراجعه به اداره امنیت اجتماعی وجود ندارد، چرا که خود شما مسوول یافتن محل زندگی خود هستید.

ولی به هر حال باید خود را پس تغییر محل سکونت در اداره ثبت نام شهروندان محل زندگی جدیدتان ثبت نام نمایید. در اداره ثبت نام شهروندان به عنوان شهروند جدید این منطقه خوش آمد گفته شده و بسته خوش آمد گویی با اطلاعات و خدماتی در منطقه ارایه می شود.